Anunţuri

ANUNȚ PUBLICITATE

Denumire oficială: LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA CIF: 29133366

Adresa: STR.PRINCIPALĂ NR.18 Tel. / Fax:  0234/287030

E-mail: scoalarachitoasa@gmail.com

Punct de contact:  DIRECTOR  TULAC DOINIȚA, LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA

În atenția: D-LUI MĂLUREANU DANIEL

Denumire contract: Achiziționarea de produse IT

Data limită de depunere a ofertelor:  08.07.2024, orele 12,00

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Servicii de furnizare echipamente IT

Coduri CPV:

Cod CPV: 30000000-9 – Echipament informatic și accesorii de birou cu excepția mobilierului și a pachetelor software (Rev.2)

Valoarea estimată: 264.981,47 lei

Descriere contract:

În cadrul acestei proceduri, LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA, județul BACĂU,  îndeplinește rolul de autoritate contractantă. Conform prezentei cereri de ofertă, prestatorul reprezintă partea contractantă care furnizează produsele solicitate. Prevederile prezentei cereri de ofertă nu anulează obligațiile prestatorului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data prestării serviciilor care fac obiectul contractului. Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din cererea de ofertă și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. Toate specificații din prezentul document (standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene, standarde naționale, agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor) se vor interpreta cu mențiunea ”sau echivalent“. LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA  achiziționează produsele necesare pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiectul PNRAS ,, Școala prietenoasă pentru un viitor luminos”

Condiții de participare:

Conform cererii de ofertă.

Condiții referitoare la contract:

Plata facturii se va efectua în lei, în maximum 60 de zile lucrătoare de la data recepționarii rechizitelor școlare, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului verbal de recepție a acestora.

Criterii de atribuire:

Atribuirea contractului de achiziție publică se va face pe baza criteriului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT. Avand în vedere prevederile Caietului de sarcini din documentația de atribuire care include cerințe foarte clare și suficient de acoperitoare în raport cu cerințele și constrangerile legale ale autorității contractante la nivel de capacitate a operatorului care va presta serviciile, în conformitate cu prevederile art. 187 alin.(2) și alin(3) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru determinarea ofertei  

Informații suplimentare:

Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este:     08.07.2024,  orele 12,00.

Ofertanții interesați vor transmite oferta detaliată pe adresa de e-mail a școlii: scoalarachitoasa@gmail.com.

 Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Anexa 21 – Model cerere de ofertă (produse)