Anunţ CONCURS – Bibliotecar, conform H.G. 1336/2022

LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA , cu sediul în RACHITOASA, STR. PRINCIPALA, NR.18, C.U.I.: 29133366, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: executie

2. Denumirea postului: BIBLIOTECAR, postvacant, pe perioadă nedeterminata, la structura LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: DEBUTANT

4.  Numărul de posturi: 0.5

5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):NU ESTE CAZUL

6. Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL

7. Nivelul studiilor: MEDII

Dosarele de concurs se depun la RACHITOASA, STR. PRINCIPALA, NR.18, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:FERENT MIHAELA , email: scoalarachitoasa@gmail.com

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 05.04.2024

  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru ocuparea funcţiei de  bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale:

 1. cunoștințe operare calculator:  Microsoft Office(Word, Excel) și navigare pe internet

  Bibliografie:

 1. Legea bibliotecilor nr.334 din 31 mai 2002, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  1. Tratat de biblioteconomie, vol. II-III, coordonator Mircea Regneală, București, Editura ABR 2013;
  1. Codul deontologic al bibliotecarului din România;
  1. Ghidul IFLA pentru biblioteci școlare https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05//assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-ro.pdf;
  1. Ordinul 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
  1. Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare  și a Centrelor de documentare și informare, Anexă la OMECTS nr.5556 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr.757, Partea I, din 27 octombrie 2011;
  1. Ordinul nr. 5559/22.11.2013 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar.

        Tematica:

 1. Rolul bibliotecii școlare

activități specifice bibliotecii

funcțiile bibliotecii școlareșcolare și ale bibliotecarului școlar

           b) Dezvoltarea colecțiilor

               – mijloace de completare a colecțiilor

     – criterii de dezvoltare a colecțiilor în biblioteca școlară       

 c) Evidența colecțiilor/evidența manualelor școlare

       – proceduri de evidența publicațiilor

       – primirea publicațiilor și introducerea lor în gestiunea bibliotecii

       – documente de evidență (RMF, RI, fișe de evidență preliminară pentru seriale)

       – reguli de completare R.M.F. și R.I.

  d) Catalogarea publicațiilor

        – scopul catalogării publicațiilor

        – tipul de cataloage

        – organizarea cataloagelor

   e) Realizarea fișei bibliografice

         – zonele ISBN(M)

         – punctuația ISBD

    f) Clasificarea. Cotarea publicațiilor

         – clasificarea zecimală universală

         – tabele de autori. Semnul de autor

     g) Organizarea colecțiilor

          – organizarea bibliotecii

          – aranjarea cărților la raft

     h) Gestiunea bibliotecilor

          – predarea – primirea unei biblioteci școlare

          – inventarul bibliotecii școlare

          – proceduri și acte în contabilitate privind inventarierea colecțiilor

      i) Eliminarea din gestiune a publicațiilor

           – casarea publicațiilor

           – proceduri de casare

      j) Relații cu utilizatorul

          – regulamentul intern al bibliotecii școlare

          – serviciul de împrumut

          – marketingul de bibliotecă

          – statistica de bibliotecă

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 05/04/2024

–   termenul de depunere a dosarelor în data de  19/04/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;

–   selecţia dosarelor în data de: 22/04/2024  , ora 10:00, la sediul instituţiei;

–    afisare rezultate la selectia dosarelor în data de:22/04/2024   , ora 12:00, la sediul institutiei.

–    termen de contestare la selectia dosarelor în data de 23/04/2024   , ora 12:00, la sediul institutiei.

–    afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de   23/04/2024  , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

–   proba scrisă în data de 09/05/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;  

 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 09/05/2024   , ora 14:00, la sediul institutiei.
 • termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de   10/05/2024 ora 14:00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 10/05/2024  , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

–   proba interviu în data de 13/05/2024, ora 10.00, la sediul instituției;  

 • afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 13/05/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
 • termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de  14/05/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 14/05/2024  , ora 15:30, la sediul instituției;
 • Afişarea rezultatelor finale în data de 14/05/2024  , ora 16:00, la sediul instituției;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *